Vevig

Fra navneforvirring til ny og tydelig identitet

Prosjektet

Utførte tjenester

Samarbeid

Skåppå (utarbeidelse av kundereise)

Innit + OffCenit (nettsideutvikling)

URL

Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Om kunden

Vevig, tidligere Gudbrandsdal Energi Nett, er en monopolbedrift som har et stort fokus på kunder og kundetilfredshet. Med fire eierkommuner i Gudbrandsdalen (Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer) har bedriften ansvaret for strømnettet i de fire kommunene. Vevig har på denne måten en viktig samfunnsrolle og er sitt ansvar bevisst.  

Vevig er eid av Gudbrandsdal Energi Holding, som også eier strømleverandøren Gudbrandsdal Energi. Både Gudbrandsdal Energi Holding, Gudbrandsdal Energi og Vevig har sine hovedkontor i samme bygning på Vinstra. 

Olje- og energidepartementet kunngjorde sommeren 2020 en forskriftsendring som tilsier at nettselskapet skal skille seg klart fra strømleverandøren. Gudbrandsdal Energi Nett og Gudbrandsdal Energi var gjenstand for mye forvirring blant kundene, og majoriteten av alle kunder forespurt visste ikke forskjell på de to selskapene, og hvem som drev med hva. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2021, og Gudbrandsdal Energi Nett har derfor vært gjennom en identitetsprosess.

Om prosjektet

Vårt arbeid for Vevig har vært delt inn i flere delleveranser; i tillegg til å jobbe med den interne kundereisen, har vi ledet en større navneprosess, skrevet kommunikasjonsstrategi og utviklet den visuelle identiteten for det nye navnet.

Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arctic Dome Mobilside | Krible Design | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Navneprosess

Etter å ha jobbet med bedriftens interne kundereise over lang tid, var det klart for å igangsette navneprosessen. Det å finne et nytt navn til en bedrift med så lang fartstid som GE Nett hadde, er langt fra plankekjøring. Navnet skulle skille seg betraktelig ut fra kraftleverandøren, det var det viktigste kriteriet. Gjennom godt samarbeid med kunden ble det laget en kriterieliste for hva et nytt navn måtte krysse av på.

Vi ønsket alle et navn som kunne spille på internt samhold samt rollen bedriften spiller i samfunnet. I tillegg burde navnet ta høyde for at selskapet eksisterer til evig tid, det er et selskap som etter all sannsynlighet aldri blir overflødig. Engelske ord og uttrykk ble raskt ekskludert, og norsk språk ble førende.

Fra å ha godt over 300 navn på blokka tidlig i prosessen, endte vi til slutt opp med fem navn vi ønsket å presentere for styret. Hvert av de fem navnene ble langt på vei tatt ut for å se hva som lå i navnet: hvilke assosiasjoner kan bygges, hvilke føringer gir det, hvordan «ser det ut», hvordan høres det ut, hvilke historier kan bygges rundt etc. Til slutt fikk styret presentert disse med en rangering, og tok på grunnlag av dette endelig beslutning våren 2020. 

Selve prosessen med å finne nytt navn tok ni måneder, og en rekke navn var på blokka. Nye navn dukket opp til det siste, og de ansatte var selv involvert. Alle ansatte fikk blant annet anledning til å komme med forslag, tanker og ideer til hva nytt navn kunne inneholde, og arbeidsgruppen som besluttet navnet besto utelukkende av ansatte som dekket alle selskapets avdelinger.

Høsten 2020 var det klart for å gi det nye navnet en identitet. Arbeidet med visuell identitet ble dermed igangsatt, i samarbeid med flere ansatterepresentanter fra bedriften selv.

Kommunikasjonsstrategi

Vevig har vært gjennom en lengre prosess for å kunne forbedre seg på flere områder, deriblant kommunikasjon med kunder. I den forbindelse ble det naturlig å se på hele Vevigs kommunikasjon, fra intern til ekstern kommunikasjon.  

For å ytterligere profesjonalisere kontakt med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, startet vi med en grundig kartlegging av eksisterende kommunikasjonsflater. I tillegg hadde vi på forhånd gjennomført flere kvalitative undersøkelser med ulike kunderepresentanter for å kunne vite hvilke flater kunden faktisk ønsket at kommunikasjonen skulle foregå i ulike situasjoner. 

En viktig del av prosessen var å konkretisere selskapets DNA, for på denne måten å kunne definere en kommunikasjonsplattform. Kommunikasjonsplattformen utgjør grunnlaget for all kommunikasjon som gjøres på bedriftens vegne. Med en definert kommunikasjonsplattform er det også langt enklere å finne de gode historiene og vite hva som skal fortelles, og hvordan.  

I tillegg til kommunikasjonsplattformen, inneholder strategien tre tydelige kommunikasjonspilarer som all kommunikasjon skal ta utgangspunkt i. 

Strategien sier noe om hvilken informasjon som etterspørres av både kunder og interne ressurser, og hvordan dette på best mulig måte kan løses. Det inneholder også en oppsummering av alle kanaler som brukes av bedriften, samt retningslinjer for hvilken språkprofil som bør brukes på disse.

Kommunikasjonsstrategier brukes ofte i ulike fora, og Vevig fikk derfor to varianter av kommunikasjonsstrategien overlevert. En dyptgående strategi i tekstformat og en oppsummerende strategi i presentasjonsmal 

Visuell identitet

Inspirasjonen bak Vevigs visuelle identitet er noe så befriende enkelt som funksjonen som gjør strømmen tilgjengelig for oss: VekselstrømmenVekselstrømmen er den vanligste strømtypen i verden, er den vi har hjemme i stikkontakten, og er godt egnet til å frakte energi – fra høyspent til lavspent, stabil og evig, og i begge retninger – som en gjensidig partner du alltid kan stole på. Logosymbolet minner også om master, kabler, ledninger, fjell og dal.

Fargepalettens isbregrønne hovedfarge gjenspeiler Gudbrandsdalens velkjente elv, Lågen. Den nøytrale brunsorte representerer det jordnære og stabile. Gulfargen tilfører den elektriske gnisten i identiteten og symboliserer på mange måter det attraktive sluttproduktet Vevig forsyner.

Målgruppene for Vevig er både proff- og privatmarkedet, men også de ansatte og ikke minst fremstå attraktive for potensiell ny arbeidskraft.

Verdiene «langsiktig», «pålitelig» og «vakjé» har vært viktige gjennom hele den visuelle prosessen, og har fungert som veiledende retningslinjer i alle valg.

Profilen er foreløpig tatt ut i skilt på alle Vevigs bygg og trafostasjoner, i tillegg til nettside, ansattbekledning, konvolutter, digitale dokument- og presentasjonsmaler og kjøretøy. Komplett utrulling av den nye identiteten vil ferdigstilles i løpet av 2021.

Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Fra kunden

«Krible har bistått oss i prosessen med å bytte navn fra Gudbrandsdal Energi Nett til Vevig, samt ny visuell identitet. Krible har ansatte med bred faglig kompetanse som har hjulpet oss gjennom alle ledd i prosessen, og det med god oppfølging. De kommer med gode og kreative ideer, og er flinke til å inkludere våre ønsker og tilbakemeldinger. Krible er et firma som vi varmt anbefaler til andre og som vi selv ønsker å bruke igjen.»

arbeidsgruppa i vevig